Etusivu   Ajankohtaista   Kuvagalleriat   Historia   Linkit   Yhteystiedot     
Asiakirjat   Liity jäseneksi


   Pitkälahden Puutarhakerho
   Kerhon säännöt 6.3.2014

 

1.    Kerhon nimi ja kotipaikka

Kerhon nimi on Pitkälahden Puutarhakerho ja sen kotipaikka on Kuopio. Sen toimialueena on pääasiassa Pitkälahti, Petonen, Saaristokaupunki ja niiden lähialueet.

 

2.    Tarkoitus ja toiminnanlaatu

Kerhon tarkoituksena on koota puutarhahenkiset ihmiset yhteistoimintaan puutarhan hoidon ja kulttuurin edistämiseksi, jäsenten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä tiedollisen ja taidollisen tason kehittäminen.

Tarkoitustaan kerho toteuttaa:

·         järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia

·         järjestämällä kursseja, kilpailuja, retkiä ja yhteisiä tapaamisia

·         huomioimalla jäsentensä tarpeita ja toivomuksia puutarhan- ja ympäristönhoidon alalla

·         toimimalla yhdyssiteenä kerhon jäsenten välillä sekä kerholaisten ja puutarha-alan järjestöjen ja
  muiden tahojen välillä

Toimintansa tukemiseksi kerho voi hakea ja vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä. Tarvittaessa kerho hankkii tällaiseen toimintaan asianmukaiset luvat. 

Kerhon tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellisia ansioita kerhon toimintaan osallistuneille eikä kerhon toiminta muutenkaan saa muodostua voittoa tavoittelevaksi. Kerho on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

3.    Jäsenyys

Kerhon jäseneksi pääsee maksamalla kerhon jäsenmaksun. Jäsenmaksu on perhekohtainen eli kerhon toiminnasta ja sen eduista pääsee nauttimaan koko perhe. Kerhon kokouksissa on kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla äänioikeus perhekohtaisesti (yksi ääni/perhe).

Kunniajäseneksi voi kerhon kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt kerhon toimintaa.

Jäsenedut tarkennetaan vuosittain syyskokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää kahden huomautuksen jälkeen erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai hallituksen huomautuksesta huolimatta toimii esimerkiksi kerhon tarkoitusperiä vastaan. Kerhosta erottaminen edellyttää kerhon yksimielistä päätöstä.

 

4.    Hallitus

Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Kerhon syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain neljä vuoronsa mukaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita hallitukseen uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Kerhon varsinaisissa kokouksissa tai ylimääräisessä kokouksessa voidaan eronneiden tai erotettujen hallituksen jäsenten tilalle valita uudet henkilöt jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee eronneen tai erotetun puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tilalle uuden henkilön jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

Hallituksen tehtävät:

·      kantaa ja vastaa kerhon puolesta

·      kutsuu koolle kerhon kokoukset, valmistelee niissä käsiteltäviksi tulevat asiat sekä panee    toimeen kokouksen päätökset

·      ylläpitää jäsenluetteloa

·      pitää huolta ja vastaa siitä, että kerhon rahavaroja sekä muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti

·      huolehtii kerhon toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta

·      nimeää avukseen tarpeelliset työryhmät ja sopii hallituksen jäsenten tehtävistä

·      valitsee edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin

·      huolehtii kerhon asioiden tiedottamisesta

·      ylläpitää kerhon internet-sivuja

 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Ilman hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa kokous ei ole päätösvaltainen.

 Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

 

1.    Puheenjohtajan tehtävät

·      kutsuu tarvittaessa hallituksen ja kerhon koolle

·      toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana

·      valmistelee kokousten esityslistat yhdessä sihteerin kanssa

·      seuraa päätettyjen asioiden toteutumista

·      jakaa tehtävät ja organisoi työskentelyn

·      huolehtii ensisijaisesti kerhon menestyksellisestä toiminnasta ja valvoo sääntöjen noudattamista

·      edustaa kerhoa ulospäin


 

6.  Sihteerin tehtävät

·         toimii hallituksen kokousten sihteerinä: kirjaa hallituksen päätökset ja laatii niistä pöytäkirjan

·         kirjoittaa tarvittavat pöytäkirjojen otteet ja toimittaa ne asianomaisille

·         hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta: lähettää kokouskutsut, ylläpitää sähköpostilistoja

·         ylläpitää kerhon jäsenluetteloa

·         hoitaa kerhon kirjeenvaihtoa ja postia

·         laatii esityksen vuosikertomuksesta hallitukselle

·         hoitaa kerhon arkistoa

·         vastaa kerhon toimintaan liittyvistä tiedotusasioista

·         vastaa lehti-ilmoittelusta

·         huolehtii kokousten käytännön järjestelyistä: paikkojen varaamiset ja tarjottavien järjestämiset

 

7.  Taloudenhoitajan tehtävät                               

·        valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii kirjapidosta

·           jäsenmaksujen periminen ja seuranta

·           laatii talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista

·         huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä tilintarkastajien lausunnon saamisesta

·           esittelee kevätkokoukselle sekä talousarvioehdotuksen että tilinpäätöksen

·           pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta

 

8.     Nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Kerhon tilinkäyttöoikeus on hallituksen nimeämillä henkilöillä.

 

9.    Tilikausi ja tilintarkastus

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on hallituksen jätettävä tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa ne tilintarkastuskertomuksineen hallitukselle viidentoista päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8.    Kerhon kokoukset

Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kerhon kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kerhon kokouksista on ilmoitettava seitsemän (7) päivää ennen kokouksen pitoa. Kerhon kokousten kokouskutsut ja tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeitse, sähköpostilla, jäsentiedotteella tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämällä tavalla.

Kullakin kokouksessa läsnäolevalla kerhon jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeus ja ääni ovat perhekohtaisia.

Kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 12 ja 13 kohdassa mainituissa tapauksissa. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksenä, jos joku kokouksen äänioikeutetuista osanottajista niin vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Kerhon kokouksen avaa puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä. Puhetta johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.

 

8.    Varsinaiset kokoukset

Kerhon kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuua

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6.    Suoritetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten osalta

7.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

8.    Valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin

9.    Päätetään kerhon kokouskutsutavasta sääntöjen kohdan 10 määräämissä rajoissa

10. Keskustellaan ja päätetään muista kerhon toimintaa koskevista asioista

 

Jos joku kerhon jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi kerhon vuosikokoukseen, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi viimeistään 2 viikkoa ennen varsinaista kokousta.

 

12. Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan kerhon varsinaisissa kokouksissa  muuttaa, jos muutosehdotuksesta on kokousilmoituksessa selvästi mainittu ja ehdotusta varsinaisessa kokouksessa kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Muutosehdotukset ja niiden perustelut on kirjallisesti esitettävä kerhon hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen varsinaista kokousta.

 

13. Kerhon purkaminen

Kysymys kerhon purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi vain kerhon varsinaisessa kokouksessa. Mahdollisesta kerhon purkamisesta on oltava maininta kerhon varsinaisen kokouksen asialistalla. Jos toiminnan lopettamista kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, on kuukauden kuluttua pidettävä uusi kokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan. Jos tässäkin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa toiminnan lopettamista, on kerhon toiminta lopullisesti päättynyt. Mikäli kerho päätetään kerhon varsinaisessa kokouksessa lakkauttaa, sovitaan kokouksessa myös kerhon varojen jakamisesta.